Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Βασιλικό

Αρβανίτης Γεώργιος
Γκαβάς Παναγιώτης
Κυριάκου Χριστίνα
Κωνσταντινίδη Μαρία
Μελέτης Ιωάννης
Νατσολάρι Ραϊμόντα
Πάνου Ευάγγελος