Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Μικρός Βάλτος

Σταματόπουλος Γεώργιος
Τουργέλη Αθανασία