Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Μάτι

Γκορίτσας Δημήτριος
Μίχα Χριστίνα
Μπαρμποπούλου Γεωργία
Φιλιππάκης Κωνσταντίνος