Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Ασπρόκαμπος

Δούρος Παναγιώτης
Μπίζιος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Θεοδόσιος